Pravidlá marketingovej akcie DARČEK ZA NÁKUP | Korzo Prievidza | Obchodné centrum

Pravidlá marketingovej akcie DARČEK ZA NÁKUP

 • DARČEK ZA NÁKUP

  1.  Organizátor akcie a účel akcie

  1.1 Marketingovú akciu „darček za nákup(ďalej len „akcia“) organizuje spoločnosť SCP s.r.o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36 292 079, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 66507/L (ďalej len „organizátor akcie“), ktorá prevádzkuje obchodné centrum Korzo Prievidza , ktoré sa nachádza na adrese Nábrežná 1913 / 5A, 971 01 Prievidza (ďalej len ,,obchodné centrum Korzo Prievidza“).

  1.2 Účelom akcie je informovať širokú verejnosť o obchodnom centre Korzo Prievidza, ktoré je miestom konania akcie, a zároveň motivovať spotrebiteľov k návšteve obchodného centra Korzo Prievidza. Cieľom akcie je teda propagovať obchodné centrum Korzo Prievidza a dostať ho do povedomia spotrebiteľov.

  1.3 Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami akcie (ďalej len „pravidlá akcie“), ktoré obsahujú práva a povinnosti jej účastníkov, ako aj všetky podmienky akcie stanovené organizátorom akcie.

  2. Miesto konania akcie

  2.1 Miestom konania akcie je obchodné centrum Korzo Prievidza.

  3.  Trvanie akcie

  3.1 Akcia začína 18. mája 2023 o 14.00 hod. a trvá do 1. júna 2023 do 19.00 hod., alebo do vyčerpania zásob darčekov, tzn. trvanie akcie môže byť aj kratšie (v prípade vyčerpania darčekov), alebo dlhšie (ak sa tak organizátor rozhodne pre nevyčerpané zásoby darčekov).  

  3.2 O vyčerpaní zásob darčekov bude organizátor akcie informovať účastníkov akcie oznámením na webovej stránke www.ockorzo.sk a oznamom na promostolíku akcie nachádzajúcom sa na prízemí obchodného centra Korzo Prievidza.

  4. Účasť na akcii

  4.1 Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba právne spôsobilá k maloobchodnému nákupu (ďalej len „účastník akcie“).

  4.2 Z akcie sú vylúčení zamestnanci prevádzok obchodného centra Korzo Prievidza, ktorí majú miesto výkonu práce v prevádzke obchodného centra Korzo Prievidza v prípade, ak v akcii predložia pokladničný blok z prevádzky, v ktorej majú miesto výkonu práce.

  4.3 Z akcie je vylúčený neplnoletý účastník akcie, ak predloží pokladničný blok o nákupe tabakových alebo alkoholických výrobkov alebo iných výrobkov, ktorých predaj je takýmto osobám zakázaný právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  5.  Princíp a pravidlá akcie

  5.1 Princíp akcie spočíva v poskytnutí darčeku, ktorým je športová fľaša, zvonček na bicykel, alebo nákupná plátená taška. Darčeky sú v rôznych farebných prevedeniach, na výber bude z produktov, ktoré budú v aktuálnom čase ešte dostupné (ďalej len „darček“) organizátorom akcie každému účastníkovi akcie, ktorý sa počas trvania akcie preukáže originálnym pokladničným blokom, prípadne po vyzvaní organizátorom poverenou osobou pri promostolíku akcie aj konkrétnym preukázateľným nákupom, ktorý mu bol vydaný od 18. mája 2023 (od 8:00 hod.) do skončenia akcie, v niektorej z prevádzok/predajní obchodného centra Korzo Prievidza za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 10,- eur (ďalej len „pokladničný blok“). Účastník akcie sa preukazuje pokladničným blokom resp. predkladá pokladničný blok, prípadne aj konkrétny nákup pri promostolíku akcie poverenému pracovníkovi (hosteska, alebo promotér).

  5.2 V prípade, ak účastník akcie predloží jeden pokladničný blok za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 10,- eur alebo viac z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Korzo Prievidza, získa takýto účastník akcie len jeden darček; účastník akcie teda nemá nárok na viac darčekov ani keby hodnota jedného pokladničného bloku za nákup tovaru alebo služby prevyšovala násobky sumy 10,- eur.

  5.3 V prípade, ak účastník akcie predloží viac pokladničných blokov za nákup tovarov alebo služieb z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Korzo Prievidza, na účely splnenia podmienky pre poskytnutie darčeku t.j. nákupu tovaru alebo služby v hodnote minimálne 10,- eur sa sčítavajú iba hodnoty pokladničných blokov s rovnakým dátumom. V prípade, ak je súčet hodnôt pokladničných blokov za nákup tovarov alebo služieb z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Korzo Prievidza s rovnakým dátumom aspoň 10,- eur alebo viac, účastník akcie získa iba jeden darček; účastník akcie teda nemá nárok na viac darčekov ani keby súčet hodnôt pokladničných blokov s rovnakým dátumom prevyšoval násobky sumy 10,- eur.

  5.4 Do akcie nie sú zaradené pokladničné bloky za úhradu služieb mobilných operátorov a/alebo bánk. Za tieto pokladničné bloky organizátor akcie neposkytne účastníkovi akcie darček.

  5.5 Účastník akcie berie na vedomie, že v prípade splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel akcie mu darček bude poskytnutý výlučne formou osobného odovzdania a prevzatia na promostolíku akcie od 14:00 do 19:00. Organizátor akcie nemá povinnosť poslať darček účastníkovi akcie poštou alebo ho doručovať účastníkovi akcie alebo akejkoľvek inej osobe akýmkoľvek iným spôsobom.

  5.6 Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátorom poverená osoba pri promostolíku akcie označí pečiatkou, alebo podpisom pokladničné bloky, za ktoré účastník akcie dostal darček a takýto pokladničný blok nebude možné použiť opakovane.

  6. Osobitné ustanovenia

  6.1 Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa vlastného uváženia najmä si vyhradzuje právo bez náhrady kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť tieto pravidlá akcie vrátane samotnej akcie alebo darčeka. Účastníkovi akcie nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči organizátorovi akcie v prípade zmeny alebo zrušenia akcie, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v akcii.

  6.2 Organizátor akcie nezodpovedá za vady darčeka, ani za chyby, či poškodenia darčeka, ani za straty, či náklady spojené s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie, ani nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkovi akcie v súvislosti s používaním darčeka.

  6.3 Ak účastník akcie na účely akcie poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor akcie je oprávnený vylúčiť takúto osobu z akcie a darček jej neposkytnúť; ak takejto osobe organizátor akcie darček už poskytol, je povinná ho vrátiť organizátorovi akcie bez zbytočného odkladu po výzve organizátora akcie. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie takého účastníka akcie, ktorý by konal v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať darček podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť organizátora akcie alebo obchodného centra Korzo Prievidza.

  6.4 Účastník akcie, ktorý splnil podmienky pre poskytnutie darčeka, nemá právo namiesto darčeka požadovať poskytnutie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia od organizátora akcie ani od iného subjektu. Účastník akcie nemá právo na výmenu darčeka za iný kus.

   7.  Osobné údaje

  7.1 Organizátor akcie nespracúva žiadne osobné údaje účastníkov akcie v súvislosti s akciou, jej priebehom, vyhodnotením splnenia podmienok na získanie darčeka podľa týchto pravidiel akcie, ani v súvislosti s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie.

  8. Záverečné ustanovenia

  8.1  Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s pravidlami akcie na promostolíku akcie umiestnenom na prízemí  obchodného centre Korzo Prievidza a na internetovej stránke organizátora akcie www.ockorzo.sk.

  8.2 Účasť na akcii je dobrovoľná. Darček však nebude účastníkovi akcie poskytnutý, pokiaľ účastník akcie plne nesúhlasí s týmito pravidlami akcie alebo nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce. Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  8.3 Ustanovenia týchto pravidiel akcie a akcia samotná sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

  Tieto pravidlá akcie sú účinné dňom 18.5.202

  Organizátor akcie: SCP s.r.o., Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina